کارمندان دبیرخانه

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
سودابه صافی زاده سرپرست دبیرخانه هیأت امنا 31323008 interaff@uk.ac.ir