مؤسسات عضو هیأت امنا

- دانشگاه شهیدباهنر کرمان
- دانشگاه جیرفت
- مجتمع آموزش عالی بم
- مجتمع آموزش عالی زرند