محل درج عکس 

 نام ونام خانوادگی : دکتر محمدعلی طاهر

 رتبه علمی : استاد تمام

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا شیمی تجزیه 

 مدت تصدی : دی ماه 1394

 تلفن : 31323008

 پست الکترونیکی :

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی