تماس با دبیرخانه

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 دبیرخانه هیأت امنا 31323008 33257167 interaff@uk.ac.ir