اعضای هیات امنا (حقوقی و حقیقی)

1.  دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

2.  دکتر محمدعلی طاهر، رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان و دبیر هیأت امناء

3.  دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه وزارت علوم

4.  دکتر محمدحسین امید،رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه

5. جعفر رودری، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان

6.  دکتر شاپور کوهستانی، رئیس دانشگاه جیرفت

7.  دکتر محمدعلی نورالهی، رئیس مجتمع آموزش عالی بم

8.  دکتر علی الهی، رئیس مجتمع آموزش عالی زرند

9.  دکتر علی مصطفوی، عضو هیأت امناء

10. حجت الاسلام و المسلمین محمد صباحی، عضو هیأت امناء 

12.  دکتر مهدی رجبعلی‌پور، عضو هیأت امناء 

13.دکتر محمدجواد فدائی، عضو هیأت امناء

14.دکتر محمدمهدی زاهدی، عضو هیأت امناء

15.مهندس ناصر تقی زاده، عضو هیأت امناء


​​ اعضای کمیسیون دائمی هیات امنا (حقوقی و حقیقی)

1. آقای دکتر محمدحسین امید، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه

2. آقای دکتر محمدعلی طاهر، رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان و دبیر کمیسیون دائمی 

3. آقای سعید رضایی، معاون مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه وزارت متبوع

4.  آقای حسین شفیعی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور 

5. آقای دکتر شاپور کوهستانی، رئیس دانشگاه جیرفت

6. آقای دکتر محمدعلی نورالهی، رئیس مجتمع آموزش عالی بم

7. آقای دکتر غلامرضا سعیدی، رئیس مجتمع آموزش عالی زرند

8. آقای دکتر علی مصطفوی، عضو کمیسیون دائمی دانشگاه

9. آقای دکتر محمدرضا فدائی، عضو کمیسیون دائمی دانشگاه

10. آقای دکتر علیرضا شکیبایی، عضو کمیسیون دائمی دانشگاه

11. آقای دکتر محمدرضا اسلامی،  عضو کمیسیون دائمی دانشگاه

12.آقای دکتر حسین نظام آبادی پور، عضو کمیسیون  دائشمی دانشگاه