خبرها و رویدادها


هیأت امنا، یک نهاد قانونگذار است که رسالت اصلی آن به صورت زیر است:

 تأمین استقلال دانشگاه
 تأمین تمرکز زدایی
 تسهیل در تصمیم گیری بر پایه مشارکت
ایجاد ارتباط بین دانشگاه و جامعه